Báo cáo tài chính: Các dạng báo cáo trong doanh nghiệp

Báo cáo tài chính là một trong những hoạt động quan trọng của doanh nghiệp. ATP Accounting giới thiệu đến người đọc một số thông tin về các loại báo cáo trong doanh nghiệp thường gặp

QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰCTIN TỨC

2/28/20244 min read

1. Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính tổng thể, là bảng tổng hợp - cân đối tổng thể phản ánh tình hình tổng hợp về vốn kinh doanh của đơn vị, bao gồm cả tài sản và nguồn vốn hiện có, tại một thời điểm nhất định. Thời điểm quy định cho bảng cân đối kế toán là ngày cuối cùng của một kỳ báo cáo. Bảng cân đối kế toán là bảng cân đối giữa tài sản và nguồn gốc hình thành tài sản của doanh nghiệp cuối kỳ hạch toán. Các con số trên bảng cân đối kế toán cho biết giá trị toàn bộ tài sản hiện tại của doanh nghiệp theo cơ cấu của tài sản, nguồn vốn, và cơ cấu nguồn vốn gốc của các tài sản đó. Dựa trên bảng cân đối kế toán, ta có thể tổng quan và đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp

2. Báo cáo kết quả kinh doanh

Báo cáo kết quả kinh doanh trình bày một cách tóm lược các khoản doanh thu, thu nhập khác và chi phí cho một kỳ cục thể như tháng, quý hay năm. Tài liệu này có thể được xem xét như một cuộn phim hoặc video về các hoạt động của đơn vị trong một khoảng thời gian cụ thể

Báo cáo kết quả kinh doanh là một báo cáo độc lập. Phần quan trọng nhất trong báo cáo này là thông tin về kết quả kinh doanh của đơn vị, được thể hiện bằng mức lợi nhuận (lãi/lỗ), được tính bằng cách trừ chi phí từ doanh thu và thu nhập. Nếu chi phí lớn hơn doanh thu và thu nhập, đơn vị sẽ ghi nhận lỗ

3. Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu

Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu là một báo cáo tài chính chi tiết, chính xác phản ánh sự biến động trong cơ cấu của nguồn vốn chủ sở hữu, đồng thời thông tin về tình hình lãi lỗ của doanh nghiệp

Các giao dịch liên quan đến việc góp vốn hoặc rút vốn từ các chủ sở hữu không có tác động đến lãi lỗ trong kỳ nên không ảnh hưởng đến báo cáo kết quả kinh doanh. Tuy nhiên, chúng có liên quan và ảnh hưởng đến báo cáo thay đổi về vốn chủ sở hữu. Trong VAS (Dịch vụ Giá trị gia tăng), thông tin này thường được trình bày trong phần giải thích chi tiết của báo cáo tài chính. Trong khi đó, theo IFRS (Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế), báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu được trình bày riêng bởi vì tính quan trọng đối với các nhà đầu tư

4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một bản tóm lược về tình hình thu, chi tiền tệ của doanh nghiệp, được phân loại theo ba hoạt động chính: Hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư, và hoạt động tài chính trong một khoảng thời gian cụ thể

Báo cáo này cung cấp thông tin về việc doanh nghiệp tạo ra bao nhiêu tiền và chi tiêu bao nhiêu tiền trong kỳ, cũng như nguồn gốc và mục đích sử dụng của số tiền được tạo ra từ mỗi hoạt động cụ thể

Nguồn: https://saac.com.vn/bao-cao-tai-chinh-cac-loai-bao-cao-trong-doanh-nghiep/

——————————–

Trên đây là toàn bộ những kiến thức về các loại báo cáo tài chính mà ATP muốn chia sẻ. Hy vọng những thông tin trong bài viết này sẽ giúp Giám đốc tài chính đưa ra quyết định tốt nhất. Nếu bạn cần tư vấn về cách Quản trị tài chính doanh nghiệp toàn diện thì hãy liên hệ cho chúng tôi qua:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN ATP